Dean: Hua-Yong YANG

Tel: +86-571-87952506, 87951320

E-mail:yhy@zju.edu.cn
Secretary: De-Qin MEI

Tel: +86-571-87951320, 87951907 

E-mail:medqmei@zju.edu.cn
Deputy Secretary: Shu-Fang XIANG

Tel: +86-571- 87951781

E-mail:zjuxsf@zju.edu.cn
Deputy Dean: Bing-Feng JU

Tel: +86-571-8795-1730 

E-mail:mbfju@zju.edu.cn
Deputy Dean: Zhen-Yu LIU

Tel: +86-571-87951273

E-mail:liuzy@zju.edu.cn
Assistant Dean: Jun ZOU

Tel: +86-571-87951314-8303

E-mail:junzou@zju.edu.cn


Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.