YI Guodong

Author:洪希彦Time:2016-11-29Click:461

Basic information
Teacher Name:Guodong Yi
Job title:Associate Professor
Phone:87951273
Email:ygd@zju.edu.cn
Profile


Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.