HU Weifei

Author:洪希彦Time:2016-11-29Click:911

Basic information
Teacher Name:HU Weifei
Job title:Professor
Phone:
Email:weifeihu@zju.edu.cn
Profile

  • ZJU100 Young Professor


  • Yuquan Campus, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China


Research topics:  


                         Digital Twin

                             

                         Artificial Intelligence

                             

                         Reliability-Based Design Optimization

                             

                         Wind Energy

                          

                           


Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.