LIU Hongwei

Author:洪希彦Time:2016-11-29Click:617

Basic information


Teacher Name:Hongwei LIU
Job title:Associate Professor
Tel:86-15868186005 
Email:zju000@163.com
Profile

  

Research Fields: 

Renewable energy devices including ocean tidal current energy and wind energy. Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.